Măsura 4.1.1

Veste bună pentru români: Comisia Europeană permite Guvernului să acorde ajutoare de stat de maximum 1 milion de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și pentru microîntreprinderi. Ajutoarele vor fi acordate prin Măsura 4.1.1. – Investiții în activități productive, o schemă de finanțare care înlocuiește Măsura 3 – granturi de investiții, măsură care a fost desființată în acest an.

Comisia Europeană a aprobat schema de ajutoare în valoare de 358 de milioane de euro (adică 1,772 miliarde RON) cu scopul de a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) care au fost afectate în timpul pandemiei de coronavirus, dar și de măsurile restrictive luate de guvernul României pentru limitarea răspândirii virusului.

Acest sprijin public se acordă în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat, iar aprobarea se referă la legislația europeană în privința restricțiilor privind acordarea ajutoarelor de stat, ce au fost relaxate prin cadrul temporar Covid.

Subvenții directe pentru investiții

Schema prevede ajutoare care iau forma unor subvenții directe pentru acele investiții în activități productive, cu un plafon maxim de 1 milion de euro (4,9343 milioane de lei) pentru fiecare beneficiar. Conform precizărilor autorităților, aceasta este deschisă pentru IMM-urile care activează în domeniile care au fost afectate în mod deosebit de pandemie, cum ar fi:

 1. clasa C – Industria de Prelucrare (fac excepție codurile: 11 – Fabricarea băuturilor, 12 – Fabricarea tutunului și 254 – Fabricarea armamentului și muniției);

 2. clasa F – Construcții;

 3. clasa G – Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, Repararea autovehicule și a motocicletelor;

 4. clasa H – Transport și depozitare;

 5. clasa I – Restaurante și hoteluri;

 6. clasa M – Activități științifice, tehnice și profesionale;

 7. clasa N – Activități de servicii suport și Activități de servicii administrative;

 8. clasa P – Învățământ;

 9. clasa Q – Asistență socială și Sănătate;

 10. clasa R – Activitățile culturale, de spectacole și recreative;

 11. clasa S – Alte activități de servicii.

Condiția principală de eligibilitate este ca societățile să fi fost înființate până la 31 decembrie 2018, în România, și să fi avut profit din exploatare în anul 2019.

Intensitatea finanțării publice este de 95% pentru microîntreprinderi, 90% pentru întreprinderile mici și de 85% pentru întreprinderile mijlocii.

4000 de firme vor beneficia de această schemă

Comisia Europeană a constatat că schema românească îndeplinește condițiile care au fost prevăzute în cadrul temporar, astfel că ajutorul nu depășește suma de 1,8 milioane de euro per beneficiar și se va acorda până la 31 decembrie 2021.

Comisia a precizat că această măsură este adecvată pentru remedierea perturbării grave a economiei fiecărui stat membru, în acord cu articolul 107 alineatul (3) litera (B) din TFUE și în condițiile care au fost prevăzute în cadrul temporar, pe baza cărora CE a aprobat această măsură, în temeiul normelor UE privitoare la ajutoarele de stat.

Se anticipează că nu mai puțin de 4000 de firme vor benefica de acest ajutor.

Granturi cu o valoare cuprinsă între 50.000 – 1 milion de euro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că va lansa în luna noiembrie Ghidul Solicitantului în forma finală și va deschide sesiunea de depunere în luna decembrie 2021 în cadrul acestei măsuri (4.1.1 – „Investiții în activități productive”, din cadrul Programului Operațional Competitivitate (2014-2020).

Înscrierile vor putea fi făcute în sistemul electronic MySMIS2014. Valoarea granturilor va fi cuprinsă între 50.000 și 1 milion de euro.

Alocarea schemei de finanțare care înlocuiește Măsura 3 este de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro provin din fonduri UE FEDR și 58.384.803,64 euro sunt de la bugetul de stat.

Măsura 3 a fost desființată în luna mai a acestui an, după ce au fost depistate o serie de vicii privind înscrierea pe liste și au fost suspectate fraude.

Condițiile de eligibilitate

Solicitanții vor trebui să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi declarați eligibili:

 • nu au mai beneficiat de ajutor financiar din fonduri publice, inclusiv UE, în ultimii 5 ani sau nu au nici în prezent proiecte finanțate, în totalitate sau parțial, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

 • nu se află în lichidare sau faliment;

 • IMM-urile îndeplinesc criteriile de eligibilitate ce au fost prevăzute în schema de ajutor de stat Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19 – Investiții productive;

 • reprezentantul legal nu a fost judecat pentru corupție, fraudă și nu a fost implicat în activități ilegale sau organizații criminale, care să afecteze interesele financiare al Uniunii Europene;

 • în ultimii 3 ani, reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată, pentru diverse fapte care să fi aduc atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli profesionale;

 • solicitantul nu este în situația unui ordin de recuperare neexecutat, printr-o decizie anterioară a Comisiei sau a Consiliului Concurenței, conformă căreia ajutorul de stat a fost declarat ilegal sau incompatibil cu piața internă;

 • întreprinderea solicitantă nu este în dificultate în anul 2019, potrivit prevederilor art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

Procedura de depunere

Procedura de înregistrare și transmitere a tuturor cererilor de finanțare se face în aplicația MySMIS. Încă din prima zi de deschidere a apelului, programul este zilnic, începând cu ora 9:00.

Înainte de a parcurge procedura, este indicat ca solicitanții să cunoască toate instrucțiunile AM POC, iar pentru a se pune la curent cu toate acestea, pot consulta următoarele linkuri: http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4184/instructiuni-beneficiari-instructiuni-pentru-beneficiari și https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/.

Este important de precizat că datele personale ale beneficiarilor vor fi prelucrate în procesul de încărcare a informațiilor în sistemul informatic, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al GDPR, în situația prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.

Tot regulile GDPR obligă solicitantul ca în echipa de management sau de implementare a proiectului să desemneze un responsabil care să gestioneze întregul proces al protecției datelor cu caracter personal. Responsabilul respectiv trebuie să dețină cunoștințe de specialitate în dreptul și în practicile GDPR și să fi absolvit un curs de instruire în acest domeniu.

Cheltuielile eligibile din proiect

Sunt declarate eligibile următoarele cheltuieli:

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului – sunt incluse cheltuielile care s-au făcut la începutul lucrărilor, pentru a fi pregătit amplasamentul (defrișări, dezafectări, demolări, demontări, deviere rețele de utilități, evacuări, sistematizări pe verticală, drenaje), dar și amenajări pentru protecția mediului (aici sunt incluse acele cheltuieli ce au fost efectuate pentru lucrările și acțiunile ce țin de protecția naturii, fiind incluse și cele pentru refacerea cadrului natural după ce vor fi încheiate lucrările, adică reamenajarea spații verzi sau plantări de arbori);

 2. Cheltuieli privind proiectarea și asistența tehnică:

 • studii de teren: geotehnice, topografice, hidrologice, geologice, fotogrammetrice și studiile privind stabilitatea terenului;

 • obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și acordurilor: obținere sau prelungire certificat de urbanism și a autorizației de construire sau desființare, acordurile specifice pentru racorduri și branșamente pentru: apă, gaze, canalizare, termoficare, energie electrică, telefonie, acord de mediu, aviz PSI, certificat de nomenclatură stradală, semnătura electronică, întocmirea documentației, precum și obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului respectiv în cartea funciară;

 • taxe și comisioane: cota către Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru controlul calității lucrărilor, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, cota către controlul statului în ceea ce privește amenajarea teritoriului, autorizația de construire sau de desființare, taxele și avizele pentru acorduri;

 • proiectare și inginerie: cheltuieli pentru elaborarea documentației pentru obținerea acordurlor, autorizațiilor, avizelor fără de care investiția nu s-ar putea derula.

 • consultanță: aceste cheltuieli reprezintă 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Ele vizează: elaborarea cererii de finanțare și a studiilor efectuate pentru întocmirea acesteia, managementul de proiect, elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor publice (unde este cazul);

 • asistența tehnică: în timpul execuției lucrărilor, asistența tehnică a proiectantului trebuie să fie permanentă. De asemenea, aceste cheltuieli cuprind plata pentru diriginții de șantier desemnați să facă verificările asupra modului de execuție a lucrărilor de construcții și a celor de instalații.

 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților – cheltuielile vizează ca obiectivul să funcționeze fiindu-i asigurate toate utilitățile: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, agent termic, telecomunicații. Acestea vor fi executate pe amplasamentul ce face parte din obiectivul de investiție. Toate cheltuielile pentru racordarea la utilități sunt cheltuieli eligibile.

 1. Cheltuieli pentru investiția de bază:

 • dotări – cheltuieli pentru cumpărarea tuturor echipamentelor tehnologice, a utilajelor, care sunt achiziționate cu sau fără montaj;

 • instalații și construcții – cheltuielile acoperă activitățile de construire sau extindere a spațiilor necesare pentru producție sau prestări servicii, dar și pe cele de execuție a obiectelor cuprinse în obiectiv: construcții, clădiri, instalații sanitare, de climatizare, ventilare, electrice, PSI.

 • active necorporale – valoarea acestora este de cel mult 20% din cea eligibilă a activelor corporale cuprinse în proiect. Din această categorie fac parte cheltuielile destinate achiziționării de licențe, programe informatice, mărci, brevete, mărci comerciale.

 1. Cheltuielile obligatorii de publicitate și informare: acestea sunt eligibile în limita a 5.000 de lei, fără TVA. În ceea ce privește cheltuielile pentru promovare și marketing, acestea nu sunt eligibile în acest caz.

Pe lângă aceste cheltuieli eligibile menționate, proiectul mai include și cheltuieli neeligibile, care sunt de asemenea foarte importante pentru buna desfășurare a unui proiect. După cum spune și numele, această categorie de cheltuieli intră în responsabilitatea beneficiarului, fără să fie luate în calcul la stabilirea valorii asistenței financiare nerambursabile. Un exemplu ar fi auditul final al proiectului, care chiar dacă face parte din categoria cheltuielilor neeligibile, reprezintă o etapă obligatorie pentru implementarea proiectului.

În concluzie, în cadrul acestei măsuri sunt acordate fonduri nerambursabile de până la 1 milion de euro pentru societățile românești care desfășoară investiții în activități productive și care au fost afectate de pandemia COVID-19. Pentru a beneficia de ajutor, IMM-urile și microîntreprinderile în cauză trebuie să se informeze în privința condițiilor de eligibilitate și, dacă se încadrează, să aplice în sistemul MySMIS.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.