Radierea persoanelor fizice

Pentru a înregistra la Registrul comerțului radierea unor tipuri de organizații înfiinţate de persoane fizice, cum sunt întreprinderea individuală, persoana fizică autorizată sau întreprinderea familială, dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

– cererea tip de înregistrare, în care sunt menționate intenția de radiere și motivul acesteia;

– dovada în original a împuternicirii persoanei desemnate pentru îndeplinirea funcţiilor legale (dacă este cazul);

– documentele care atestă motivul radierii, acestea fiind, în funcție de caz, următoarele:

  • în cazul decesului titularului întreprinderii individuale, a persoanei fizice autorizate sau a mai mult de jumătate din membrii întreprinderii familiale, trebuie ataşate dosarului și copii ale certificatului sau certificatelor de deces;
  • pentru radierea unei întreprinderi familiale, este necesar și actul adiţional la acordul de constituire, conform căruia mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii sunt de acord cu acest lucru, ori documente care să ateste că aceștia s-au retras din întreprindere.

Dosarul, care conține cererea de radiere și celelate documente, îndosariate și numerotate, poate fi depus fie la sediul Oficiului Registrului Comerţului din raza judeţului în care se află sediul profesional, fie prin poștă – cu menţiunea de scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire – sau prin mijloace electronice. În cazul transmiterii în format electronic, cererea trebuie să fie însoţită și de semnătura electronică calificată.

Soluţionarea cererii de radiere

Directorul oficiului registrului comerţului sau persoana desemnată de directorul general al ONRC este cel/ cea care realizează înregistrarea organizaţiilor PFA, II și IF, în baza unei rezoluţii motivate. Ulterior, decizia de radiere va fi eliberată în termen de 3 zile lucrătoare de la data de depunere sau completare a dosarului, după caz.

Nu sunt percepute taxe pentru nici o operațiune de înregistrare în registrul comerţului, iar soluţionarea cererilor se realizează numai pe bază de înscrisuri. De asemenea, se poate organiza o audienţă publică, la solicitarea titularului sau persoanei desemnate pentru reprezentare, pentru susţinerea și soluţionarea cererii.

Calea de atac

Pentru a ataca cererea de radiere, se poate formula o plângere, în termen de 15 zile de la pronunțarea sau comunicarea deciziei, împotriva persoanei desemnate sau a rezoluţiei directorului instituţiei de înregistrare. Această plângere va fi depusă la judecătoria în raza căreia se află sediul profesional al solicitantului și va fi judecată conform prevederilor de drept comun.

Servicii de asistență

În cadrul primăriilor există birouri de asistență și reprezentare, care au rolul de a consilia și de a efectua toate demersurile necesare procesului de radiere a unei ntreprinderi mici: redactarea actelor, oferirea unor îndrumări pentru a completa corect cererea de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a actelor și de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.