plafonul de TVA

Cu privire la declarația care trebuie depusă până în data de 10 a lunii următoare celei în care a fost depășit plafonul de scutire, art. 310 alin. (6) din Codul fiscal prevede ca persoana impozabilă care aplică regimul special și a cărei cifră de afaceri este egală sau mai mare decât plafonul de scutire, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316. Persoana impozabilă are la dispoziție 10 zile de la care plafonul a fost atins sau depășit. Prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depășit, după caz, este considerată drept data atingerii sau depășirii plafonului.

Când devine valabilă înregistrarea în scopuri de TVA

Tot art. 316 arată că regimul special de scutire se aplică până în momentul înregistrării în scopuri de TVA. Înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA devine valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a solicitat înregistrarea (în cazul prevăzut la art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal), după cum prevede 88 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Pentru a exemplifica cele descrise anterior, se poate lua următorul exemplu: o persoană juridică depășește plafonul în luna septembrie, solicită înregistrarea în scopuri de TVA octombrie și devine plătitoare de TVA de la data de 1 noiembrie. Luna noiembrie va fi prima lună cuprinsă în decontul de TVA – formularul 300. Odată înregistrată în scopuri de TVA, persoana juridică trebuie să depună decontul de taxă reglementat de art. 323 alin. (1) și (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Același act normativ prevede și perioada pentru care se întocmește decontul de taxă.

Formularele D300, D394, D094

După ce persoana juridică este înregistrată în scopuri de TVA, va raporta în decontul de TVA formular D300 și în declarația informativă formular D394 totalitatea tranzacțiilor pe care le realizează după ce devine înregistrată în scopuri de taxă. Decontul de formular D300 se completează în conformitate cu instrucțiunile de completare aprobate în temeiul Ordinului nr. 632/2021 privind aprobarea modelului și conținutului acestui formular.

Cât despre formularul 394 – declarația informativă privind livrările sau prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național – persoanele juridice înregistrate în scopuri TVA o vor completa conform instrucțiunilor aprobate prin Ordinul nr. 2264/2016.

Persoanele juridice cărora le revine obligația de a depune deconturi trimestriale trebuie să depună o declarație de mențiuni – formularul 094 – la organele fiscale competente. Termenul de depunere a acestei declarații este data de 25 ianuarie (inclusiv) a anului următor, iar conținutul său va cuprinde nu numai cifra de afaceri, ci și o mențiune privitoare la faptul că nu s-au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.

De exemplu, dacă în cursul anului 2021 persoana impozabilă a depășit plafonul de 100.000 euro pentru cifra de afaceri, va trebui să depună până la data de 25 ianuarie a acestui an declarațiile de mențiuni formular 094 și trebuie să fi depus deja până la data de 15 ianuarie declarațiile de mențiuni formular 010 sau 700.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.