Declarația unică 212
#image_title

Declarația unică (212) este un document utilizat în România pentru a declara impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pe 2022, precum şi a impozitului estimat şi a contribuţiilor sociale datorate, pe anul 2023. Acest document conține informații despre veniturile obținute de către persoana fizică, precum și despre contribuțiile sociale plătite. Persoana fizică trebuie să completeze și să depună Declarația unică la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în fiecare an.

Ordinul 2541 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 a fost publicat în Monitorul Oficial la finalul anului trecut, cu nr. 1246.

Când şi cum se depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Pentru a se declara venitul realizat și a se stabili/definitiva impozitul anual pe venit și contribuțiile sociale, declaraţia se depune până în 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

„În cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private” – declaraţia se depune pe 25 mai inclusiv, în anul următor celui de realizare a veniturilor.

În cazul persoanelor fizice contribuabile a căror activitate începe în cursul anului fiscal sau al contribuabililor care obțin venituri ca urmare a cedării folosinței bunurilor din patrimoniul personal, declaraţia se depune în 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți. Atenţie! Veniturile sunt altele decât acelea care sunt obţinute din arendare, pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

* Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pe 2022 se va depune până în 25 mai 2023.

Cum se depune Declaraţia 212

Declarația 212 se poate depune, însoţită de anexe completate, în funcţie de caz, după cum urmează:

Declaraţia se poate depune în format letric (pe suport de hârtie):

  • la registratură organului fiscal. În acest caz, data depunerii este aceea a înregistrării sale la organul fiscal;

  • tot în format letric poate fi trimisă şi prin poştă, însă cu confirmare de primire. Data depunerii declarației în acest caz este aceea a trimiterii sale prin poştă.

Declaraţia poate fi trimisă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului „Spațiul privat virtual“ (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro (în această situaţie fiind obligatorie semnătură electronică calificată).

Alte aspecte importante privind termenele de depunere

Până la 31 decembrie a anului de impunere, contribuabilii au posibilitatea de a face rectificarea impozitului pe venitul estimat.

Într-o perioadă de 30 de zile de la data la care se produce evenimentul, următoarele categorii de contribuabili au obligația să depună Declaraţia 212 la organul fiscal competent:

  • „cei care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea;

  • cei care intră în suspendare temporară a activității.”

Similar situaţiei menţionate anterior, într-o perioadă de 30 de zile de la data la care se produce evenimentul, trebuie să depună Declaraţia 212 şi „contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Codul fiscal, și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută”.

De asemenea, persoanele fizice care se confruntă cu un handicap grav sau accentuat şi care obţin venituri prestând individual sau în asociere activități independente/activități agricole, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real, trebuie să depună Declarația 212, după ce obţin certificatul prin care se atesta încadrarea în gradul de handicap în vederea recalculării venitului net anual și a impozitului datorat. Termenul este de 30 de zile în acest caz.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.