Ce este cash-flow-ul

Atât de important este cash-flow-ul pentru o companie, încât mulți îl asimilează ideii de ADN al funcționării unei afaceri. Dacă nu este gestionat corespunzător, orice firmă, fie ea și una profitabilă, poate avea de suferit, pentru că este esențial să dispună de numerar.

Oricât de mică sau de mare ar fi experiența în afaceri a unui antreprenor, cash-flow-ul trebuie să reprezinte o prioritate pentru el și nu va fi lăsat strict în grija contabilului. Frecvent este nevoie de cunoașterea exactă a acestui aspect financiar esențial.

Ce este cash-flow-ul?

Cash-flow-ul (cunoscut și ca flux de numerar sau flux de trezorerie) reprezintă diferența dintre intrări și ieșiri în ceea ce privește numerarul înregistrat de o companie într-o anumită perioadă (o zi, o săptămână, o lună etc). Analiza se realizează pe durata unui exercițiu financiar complet, dar, spre exemplu, instituțiile de credit trebuie să o realizeze în fiecare zi, astfel încât să poată face față retragerilor de depozite sau acordării de credite.

Baza legală pentru fluxurile de trezorerie este definită în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014. Conform acestuia, sunt obligate să întocmească situații cu fluxurile de numerar entitățile de interes public, dar și cele mijlocii și mari, care la momentul bilanțului depășesc cel puțin două dintre următoarele condiții:

 • activele totalizează 4 milioane de euro;

 • cifra de afaceri netă este de 8 milioane de euro;

 • numărul mediu al salariaților în timpul exercițiului financiar este de 50.

Situația fluxurilor de trezorerie va fi prezentată ca parte integrantă a situațiilor financiare pentru fiecare perioadă pentru care se prezintă situațiile financiare anuale.

Cash-flow-ul se utilizează cel mai des pentru calcularea indicatorilor folosiți în analiza financiară și în managementul financiar, cum ar fi: VAN – valoarea actuală netă, lichiditatea, rata internă de rentabilitate, fluxul de numerar pe acțiune, deficitul de finanțare, raportul de conversie în numerar sau randamentul fluxului de numerar.

Din ce este alcătuit un flux de numerar

Potrivit actului normativ mai-sus amintit, fluxul de trezorerie poate fi clasificat pe: activități de investiții, de finanțare și de exploatare, pentru o anumită perioadă. De asemenea, o tranzacție poate include fluxuri de trezorerie ce sunt clasificate diferit. Un exemplu ar fi atunci când în rambursarea în numerar a unui credit sunt incluse dobânda, dar și capitalul împrumutat. Împrumutul efectiv va fi clasificat drept activitate de finanțare, iar dobânda este un element ce poate fi catalogat ca activitate de exploatare.

 • Activități de exploatare

Acestea reprezintă activitățile principale care produc venit, dar și alte activități de finanțare sau de investiții. Fluxurile de numerar provenite din aceste activități rezultă din principalele activități producătoare de venit, adică din tranzacții și evenimente care sunt luate în calcul la determinarea profitului sau a pierderii.

Exemple de fluxuri de trezorerie ce provin din activitățile de exploatare:

 • încasări în numerar din vânzarea de bunuri și din prestarea de servicii;

 • încasări în numerar din onorarii, comisioane, redevențe și alte venituri;

 • plăți în numerar către și în numele salariaților;

 • plăți în numerar către furnizori de bunuri și prestatori de servicii;

 • plăți în numerar sau restituiri impozite pe profit, exceptând situația în care acestea se pot asocia cu activitățile de finanțare și de investiții.

 • Activități de finanțare

Sunt activități ce au ca rezultat modificări în privința dimensiunii și a compoziției capitalurilor proprii sau a împrumuturilor unei entități.

Exemple de fluxuri de trezorerie care provin din activitățile de finanțare:

 • rambursări ale sumelor împrumutate (în numerar);

 • încasări în numerar din emisiunea de acțiuni;

 • încasări în numerar din: împrumuturi, titluri de creanță, efectele comerciale, ipoteci, obligațiuni etc.;

 • plăți în numerar de la locatar pentru a reduce datoria unui contract de leasing financiar.

 • plăți în numerar către proprietari astfel încât să se dobândească sau să se răscumpere acțiunile entității;

Chiar dacă ar putea părea așa la prima vedere, câștigurile și pierderile nerealizate din variația cursului de schimb valutar nu constituie fluxuri de numerar. Cu toate acestea, efectul variației acestui curs de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar care sunt deținute sau datorate în valută, se raportează în situația referitoare la fluxurile de trezorerie, astfel încât să reconcilieze numerarul și echivalentele acestuia la startul și finalul perioadei. Valoarea se prezintă separat de fluxurile de numerar care provin din activități de finanțare, de investiții și de exploatare.

 • Activități de investiții

Sunt activități care vizează achiziția și cedarea de active imobilizate sau de alte investiții ce nu se află printre echivalentele de numerar.

Exemple de fluxuri de numerar care provin din activitățile de investiții:

 • încasări în numerar din vânzarea imobilizărilor corporale, necorporale sau alte active imobilizate;

 • plăți în numerar pentru imobilizări corporale, necorporale și alte active de acest gen. În aceste plăți se includ și costurile pentru construcția în regie proprie a unor imobilizări corporale și pe cele pentru dezvoltare capitalizate;

 • încasări în numerar care provin din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie și din vânzarea intereselor în asocierile în participație (care sunt altele decât încasările pentru instrumente care sunt considerate drept echivalente de numerar sau în vederea tranzacționării sau plasării);

 • plăți în numerar pentru a dobândi instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entități, precum și de interese în participație (care sunt altele decât plățile pentru instrumente care sunt considerate drept echivalente de numerar sau în vederea tranzacționării sau plasării);

 • încasări în numerar care provin din rambursarea avansurilor sau împrumuturilor acordate altor părți;

 • avansuri în numerar și împrumuturi acordate altor părți.

Metode de calcul al fluxului de numerar

Fluxul de trezorerie se calculează prin efectuarea unor ajustări la venitul net – adăugând sau scăzând anumite diferențe de venituri, cheltuieli sau tranzacții financiare ce rezultă din operațiunile care au loc de la o perioadă la alta (apar în contul de profit și pierdere, precum și în bilanț).

Ajustările sunt necesare deoarece elementele care nu se află în numerar se calculează în venitul net (cont profit și pierdere) și în activele și pasivele totale (bilanțul). Nu toate tranzacțiile necesită elemente reale de numerar, astfel că multe elemente trebuie să fie reevaluate la momentul calculării fluxului de numerar din operațiuni. Astfel, sunt două metode de calcul: metoda directă și cea indirectă.

 • Metoda directă (a fluxului de numerar direct)

Această metodă adună tipurile de plăți și încasări de numerar, inclusiv cel care rezultă din plata furnizorilor, pe cel din încasările de la clienți sau numerarul achitat ca salarii. Cifrele sunt calculate folosind soldurile inițiale și finale ale conturilor și verificând scăderea sau creșterea netă a soldurilor.

 • Metoda indirectă (a fluxului de numerar indirect)

Prin această metodă, fluxul de numerar din activități de exploatare se calculează prin eliminarea venitului net din contul de profit și pierdere al companiei. Venitul net nu reprezintă exact fluxul de numerar net din exploatare, astfel că este necesară ajustarea câștigurilor înainte de impozite și dobânzi pentru acele elemente care influențează venitul net, chiar și dacă nu au fost primit sau plătit un numerar real pentru ele. Această metodă mai face ajustări și pentru a adăuga activități neoperate ce nu influențează fluxul de numerar operațional al companiei.

Rezultat pozitiv sau negativ al cash-flow-ului

Calculul fluxului de numerar poate da un rezultat pozitiv sau negativ.

 • Cash-flow negativ – atunci când ieșirile de numerar au o valoare mai mare decât intrările de numerar dintr-o firmă;
 • Cash-flow pozitiv – atunci când intrările de numerar au o valoare mai mare decât ieșirile de numerar dintr-o firmă.

Un flux negativ de numerar nu înseamnă neapărat probleme pentru firmă. El poate reflecta, de exemplu, decizia unei societăți de a se dezvolta, de a-și extinde activitatea.

Concluzii

Cash-flow-ul trebuie monitorizat în permanență. Fluxul de numerar este una dintre cele mai importante valori din sfera financiar-contabilă. Situația sa permite investitorilor să înțeleagă exact cum se realizează operațiunile companiei și care este circuitul banilor. Cash-flow-ul este foarte relevant pentru investitori, aceștia putând stabili cât de solidă este baza financiară a companiei.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.