Cererea de înregistrare a contractelor de închiriere la ANAF și instrucțiuni de completare

 • Taxe
 • January 20, 2023

La 4 ianuarie 2023, ANAF a actualizat modelul cererii de înregistrare a contractelor de locațiune, în funcție de prevederile OPANAF 2031/17.11.2022. În acest articol, îți oferim un scurt ghid de completare a acestei cereri.

Cine completează și depune cererea

Această cerere de înregistrare a contractelor de locațiune poate fi completată și depusă de:

 • Persoanele fizice ce obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și care sunt obligate să înregistreze contractul la organul fiscal, conform legii;

 • Locatorii care înregistrează contractul la organul fiscal pentru constituirea titlului executoriu pentru plata chiriei potrivit termenelor și modalităților stabilite în contract sau, dacă acestea lipsesc, prin lege.

Cererea trebuie completată cu majuscule, în două exemplare. La redactare, trebuie o atenție sporită la scrierea tuturor datelor prevăzute de formular, iar scrisul trebuie să fie citeț și corect. Cererea se completează în două exemplare: un exemplar, alături de copia contractului de locațiune, se depune la organul fiscal, iar un exemplar va fi păstrat de contribuabil.

Depunerea cererii se face direct sau prin împuternicit. Cererea poate fi depusă la registratura organului fiscal competent, prin intermediul poștei, printr-o scrisoare recomandată, dar și prin mijloace electronice, respectând termenele stabilite de legislație.

Care este organul fiscal competent

Organul fiscal competent poate fi unul dintre acestea de mai jos, după caz:

 • Organul fiscal de pe raza teritorială în care persoana fizică rezidentă își are domiciliul fiscal, conform legii;

 • Organul fiscal de pe raza teritoriala a bunului imobil care face obiectul contractului de închiriere, pentru persoanele fizice nerezidente sau organul fiscal de pe raza teritorială unde își are domiciliul fiscal împuternicitul, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente;

 • Organul fiscal pe raza căruia se face constatarea de închiriere a unui imobil, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice nerezidente;

 • Organul fiscal în evidența căruia este înregistrat locatorul (persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică) ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Este important de precizat că dacă bunul este deținut în comun, coproprietarii persoane fizice trebuie să depună, fiecare, cererea la organul fiscal competent, pentru înregistrarea contractului de închiriere, conform legii.

Cum să completezi formularul „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”

În caseta „Anul” – completezi anul calendaristic în care depui cererea.

În caseta „Cerere rectificativă” – completezi cu X în cazul cererilor rectificative.

În caseta „Modificare/Încetare” – completezi cu X pentru mențiunile privind modificarea sau încetarea contractului de locațiune.

La Secțiunea A – „Date despre locator”

Subsecțiunea a – „Date de identificare a locatorului”

În caseta „Denumire/Nume și prenume” – se completează cu numele și prenumele persoanei fizice care obține venituri cedând folosința bunurilor aflate în patrimoniul personal. În cazul în care este vorba despre locatori, persoane juridice sau alte entități care nu au personalitate juridică, se scrie denumirea locatorului.

În caseta „Cod de identificare fiscală” – se notează codul numeric personal, respectiv codul de identificare fiscală al persoanei ce obține venituri cedând folosința bunurilor din propriul patrimoniu. Pentru locatori, persoane juridice și entități fără personalitate juridică, se notează codul de înregistrare fiscală al contribuabilului cu calitatea de locator.

În casetele „Județ”, „Localitate”… „Telefon”, „Fax” și „E-mail” – se va completa cu informații despre adresa de domiciliu a persoanei fizice sau cu adresa domiciliului fiscal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică.

Subsecțiunea b. – „Cota-parte deținută” – completezi cu cota-parte deținută de locator din respectivul bun mobil sau imobil – sub formă de procent sau de fracție.

Secțiunea B – „Date de identificare a locatarului (chiriașului)”

În caseta „Nume și prenume/Denumire” – completezi cu numele și prenumele, respectiv denumirea persoanei cu calitatea de locatar.

În caseta „Cod de identificare fiscală” – se notează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei fizice cu calitatea de locatar (sau cod de înregistrare fiscală – în cazul persoanei fizice sau al entității fără personalitate juridică – locatar.

În casetele „Județ”, „Localitate”… „Telefon”, „Fax” și „E-mail” – completezi cu informații despre adresa de domiciliu (persoana fizică) sau adresa domiciliului fiscal (persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică).

Dacă sunt mai mulți locatari într-un contract de locațiune, se va completa câte o secțiune „Date de identificare” pentru fiecare.

Secțiunea C – „Date despre contractul de locațiune”

Subsecțiune a – „Contractul de locațiune inițial”

În casetele: „Nr.”, „Data”, „Perioada contractului”, „Cuantumul chiriei lunare”, la „Adresa bunului imobil care face obiectul contractului” și la „Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului” vei completa cu informații potrivit contractului de închiriere.

În casetele „Data” și „Perioada contractului” – completezi sub forma zz/ll/aaaa.

În caseta „Moneda” – vei completa cu codul ISO al monedei (RON, EUR).

În caseta „Adresa bunului imobil care face obiectul contractului” – completezi cu adresa completă a bunului imobil.

În caseta „Date de identificare ale bunului mobil care face obiectul contractului” – vei completa cu datele de identificare ale bunului mobil.

Subsecțiunea b. – „Modificări ale contractului de locațiune”

Se completează doar dacă a fost bifată caseta „Modificare”.

În casetele „Contract conex nr.”, „Data”, „Cuantumul chiriei lunare”, „Perioada contractului”, „Moneda” – se va completa cu informații potrivit actului adițional al contractului de închiriere.

Subsecțiunea c. – „Încetarea contractului de locațiune”

Se va completa doar în cazul în care a fost bifată caseta „Încetare”.

În casetele „Documentul care atestă încetarea”, „Data”, „Nr.” și „Motivul încetării” se va completa cu informații potrivit actului de încetare a contractului de închiriere.

Declarația trebuie însoțită de copia contractului de închiriere.

Pentru modificare/încetare a contractului de locațiune, se vor completa în mod obligatoriu toate casetele de la secțiunea A – „Date de identificare a locatorului” și B – „Date despre contractul de locațiune”.

Poți descărca Soft A și soft J printr-un click aici!

StartingUP.ro

Articole pe aceeași temă

 • Taxe
 • June 21, 2024
 • 3 minutes Read
Impactul e-TVA asupra contabilității și antreprenorilor din România

Implementarea e-TVA în România aduce schimbări semnificative în modul în care firmele și contabilii gestionează obligațiile fiscale. Ministerul Finanțelor a propus adoptarea acestui proiect pentru a eficientiza procesele fiscale, însă…

Citește

 • Taxe
 • April 2, 2024
 • 1 minute Read
Perioada fără amenzi pentru lipsa facturilor din e-Factura a fost prelungită până la 31 mai 2024

Lansat inițial ca un proiect pilot și devenit ulterior obligatoriu pentru anumite sectoare de activitate, sistemul e-Factura a fost conceput pentru a asigura un cadru mai transparent și mai eficient…

Citește

Te-ar mai putea interesa

Transformă-ți vizitatorii în clienți fideli. Află secretul nr. 1 al antreprenorilor de succes din România

 • July 8, 2024
Transformă-ți vizitatorii în clienți fideli. Află secretul nr. 1 al antreprenorilor de succes din România

Impactul e-TVA asupra contabilității și antreprenorilor din România

 • June 21, 2024
Impactul e-TVA asupra contabilității și antreprenorilor din România

România ajunge din urmă Polonia la PIB-ul pe cap de locuitor

 • June 20, 2024
România ajunge din urmă Polonia la PIB-ul pe cap de locuitor

Cele mai importante știri economice ale zilei pentru antreprenorii din România – 19 iunie 2024

 • June 19, 2024
Cele mai importante știri economice ale zilei pentru antreprenorii din România – 19 iunie 2024

Facturarea electronică devine obligatorie pentru toate tranzacțiile B2C începând cu 2025

 • June 19, 2024
Facturarea electronică devine obligatorie pentru toate tranzacțiile B2C începând cu 2025

POS-ul devine obligatoriu pentru toți comercianții

 • June 17, 2024
POS-ul devine obligatoriu pentru toți comercianții