înființarea IF

Întreprinderea familială (denumită anterior asociație familială) reprezintă agentul economic privat structurat în baza O.G. 44/2208. Întreprinderea familială este o formă de organizare economică fără personalitate juridică, alcătuită de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa (membrii familiei până la gradul 4).

Întreprinderea individuală nu are capital social si nici părți sociale. Deși nu are capital social, poate avea patrimoniu de afectațiune potrivit acordului de constituire.

Se formează printr-un acord de costituire, încheiat de membrii familiei în variantă scrisă. În cadrul acestui acord vor fi menționate numele și prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condițiile participării, cotele procentuale în care vor împărți veniturile nete ale întrerpinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale și condițiile de retragere.

Reprezentantul ales prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale pe baza unei procuri speciale.

Rezervarea denumirii

Primul lucru care trebuie făcut pentru înființarea IF este rezervarea denumirii. Aceasta se constituie din Numele și Prenumele membrului din a cărui inițiativă se înființează IF, succedate de Întreprindere familială”. În situația în care există identitate de nume și prenume cu alt PFA, II, sau IF, se vor adăuga în următoarea ordine: 1.Inițiala/Inițialele tatălui; 2. Inițiala/Inițialele mamei; 3.Prenumele tatălui; 4.Prenumele mamei; 5.Altă mențiune care să precizeze clar persoana sau felul comerțului său.

Sediile

La formarea întreprinderii familiale este absolut necesar ca aceasta să figureze ca având un sediu profesional. Încă de la înființare poate avea și puncte de lucru.

Reprezentantul întreprinderii familiale

Este obligatoriu ca întreprinderea familială să aibă un reprezentant persoană fizică, din rândul membrilor, care va fi ales prin acordul de constituire și împuternicit prin procură specială semnată de toți membrii. Acesta nu se va putea înregistra separat la ORCT ca PFA sau II.

Înregistrarea IF

Înregistrarea IF se formează printr-un acord încheiat de membrii familiei, obligatoriu în variantă scrisă. Reprezentantul IF trebuie să aibă minimum 18 ani, iar ceilalți membri să aibă cel puțin 16 ani. Niciunul dintre aceștia nu trebuie să fi săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și de cele care se referă la disciplina financiar-fiscală (cum sunt cele din cazierul fiscal).

Reprezentantul are calificarea (pregătire profesională sau, după caz, experiență profesională) necesară pentru a desfășura activitatea economică pentru care se cere autorizația.

Membrii unei întreprinderi familiale pot fi în același timp PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. Totodată, aceștia pot obține și calitatea de salariat al unei terțe persoane care funcționează în același domeniu, dar și într-un domeniu de activitate economică decât cel în care și-au organizat înreprinderea familială.

Cotele de participare ale membrilor

Prin sancțiunea nulității, Acordul de Constituire va cuprinde și mențiunile privitoare la condițiile participării membrilor, cotele procentuale de participare la profit și pierderi, raporturile dintre membrii, cât și condițiile retragerii acestora din întreprinderea familială.

Coduri CAEN

O întreprindere familială (IF) trebuie să conțină obligatoriu cel puțin 1 cod CAEN principal. Spre deosebire de celelalte două forme de comercianți persoane fizice (PFA și II), legiuitorul nu a impus și un număr maxim de coduri CAEN ce pot constitui obiectul de activitate secundar.

Activitățile economice desfășurate de întreprinderile familiale (IF) pot fi în agricultură, industrie, turism, construcții, IT și comerț. Nu se pot constitui în IF profesiile liberale, activitățile a căror desfășurare este alcătuită și reglementată prin legi speciale și activitățile economice pentru care legea a impus un regim juridic special, anumite restricții de desfășurare sau alte tipuri de interdicții.

În România, se pot organiza ca întreprinderi familiale atât cetățenii români, cât și cetățenii dintr-un stat membru al Uniunii Europene și cei dintr-un stat aflat în spațiul economic european.

Acte necesare:

  • acte de identitate (copii) pentru membrii întreprinderii familiale (minim 2 până la gradul 4 inclusiv de rudenie) și copiile actelor de identitate ale proprietarilor spațiului în care se stabilește sediul profesional (după caz carte de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, carte de rezidență);

  • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, în cazul în care este cerută, conform unor prevederi legale speciale;

  • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă este cazul;

  • contract de comodat/închiriere pentru stabilirea sediului profesional;

  • acordul asociației de proprietari;

  • acordul vecinilor;

  • specimen de semnătură;

  • dovada verificării disponibilității și rezervării firmei – formular rezervare denumire IF.

Regimul Fiscal

După înființarea IF trebuie depusă declarația unică la ANAF, prin care se optează pentru sistemul real de impozitare sau sistemul de impozitare la norma de venit (*doar pentru anumite activități).

1. sistemul real = 10% din venitul net (venituri – cheltuieli). Dacă venitul net depășește valoare a 12 salarii minime pe economie, se vor plăti obligatoriu CAS și CASS.

2. sistemul cu norma de venit = 10% din norma anuală stabilită. Dacă norma anuală stabilită depășește valoarea a 12 salarii minime pe economie, se vor plăti obligatoriu CAS și CASS.

CAS = 25% x salariul minim pe economie x 12 luni

CASS = 10% x salariul minim pe economie x 12 luni

IMPORTANT!

Costurile totale includ și toate taxele (taxe de Registru și de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire, taxe notariale etc.)

Lista actelor necesare are caracter orientativ, ținând cont de natura situației specifice fiecărui client în parte putându-se solicita documente suplimentare.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

Potrivit reglementărilor legale, întreprinderea familială își încetează activitatea și este radiată din registrul comerțului în următoarele situații: a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat; b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere; c) în condițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.