dividendele interimare

OMFP nr. 3.067/2018 a adus clarificări importante pentru situațiile financiare interimare pe care operatorii economici le întocmesc atunci când aleg distribuirea trimestrială de dividende. În limbajul de specialitate, acestea situaţii sunt considerate cu scop special. Evidența acestor dividente se ţine în contabilitate cu ajutorul contului 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar”, introdus în Planul de conturi general din OMFP nr. 1.802/2014 și în cel din OMFP nr. 2.844/2016.

În legislaţia care permite repartizarea dividentelor trimestrial sunt incluse:

 • Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991;

 • Legea societăților nr. 31/1990, prin modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, prin modificările şi completările ulterioare.

La această opţiune au posibilitatea de a decide, începând cu trimestrul III al anului 2018, societăți comerciale şi cooperatiste, regii autonome, societăți/companii naționale, institute naționale de cercetare-dezvoltare. Practic, aceste entităţi juridice pot să repartizeze dividende nu doar odată pe an, aşa cum era anterior, ci trimestrial în cursul exercițiului financiar. Oricare dintre aceste tipuri de entități economice au astfel posibilitatea de a împărţi profitul pentru primele trei trimestre ale anului în baza raportărilor interimare.

Potrivit Art 67. alin. (2) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin Actul Constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de Adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale

Atât dividendele date spre repartizare trimestrial asociaţilor/acţionarilor, cât şi acelea distribuite anual, se repartizează proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Foarte important, repartizarea trimestrială nu se poate face altfel decât în limita profitului contabil net care a fost realizat trimestrial. În plus, se ţine cont de profituri reportate, dacă există, şi de sumele de bani retrase din rezerve, disponibile în acest scop. 

Dacă exista pierderi reportate din anii anteriori, acestea se scad din suma permisă spre repartizare, suma din care se scad şi sumele depuse în rezerve. Entitatea economică care alege să repartizeze trimestrial dividende este obligată să acopere mai întâi pierderile contabile.

Alte prevederi legale care privesc distribuirea trimestrială a dividendelor

 • plata dividendelor trimestriale se face în termenul pe care l-a stabilit Adunarea generală a asociaților sau acționarilor sau, după caz, de legile speciale;

 • în situaţia în care se face distribuirea parţiala a dividendelor în cursul anului financiar, trebuie ca situaţiile financiare anuale să evidenţieze dividendele care s-au atribuit parţial şi să regularizeze diferenţele rezultate;

 • dacă în urma regularizării rezultă diferențe, restituirea acestora se face în cel mult 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat. Dacă nu se respectă acest termen, asociații sau acționarii vor datora dobânzi penalizatoare;

Contabilizarea distribuirii trimestriale a dividendelor

Toate entităţile economice care decid pentru repartizarea trimestrială de dividende trebuie să aibă în vedere că obligatoriu trebuie să întocmească situații financiare interimare, în care să se evidențieze dividendele distribuite parțial.

Pe de altă parte, sumele de bani aferente distribuirii interimare de dividende se vor înregistra în contabilitate, reflectându-se în situațiile financiare interimare ca şi creanțe față de acționari/asociați.

Auditare și verificare

Potrivit Art 34 din Legea 63/2018, „(1) Situațiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (8^1) sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii”. (2) Situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.”

În cazul în care vrei să distribui dividende pentru primele trei trimestre, dar nu le plătești în 2021, achiţi impozitul aferent în ianuarie 2022

În urmă cu câteva zile, s-a încheiat cel de al treilea trimestru al anului 2021. Prin urmare, operatorii economici care au înregistrat profit în primele trei luni ale anului pot să iniţieze demersurile pentru împărțirea dividendelor interimare. Pentru distribuirea profitului trimestrial, se impune ca obligatoriu întocmirea situațiilor financiare interimare.

Se va ţine cont de modificarea recentă a legislaţiei, potrivit căreia, entităţile economice care distribuie dividende interimare pe parcursul anului 2021, însă nu le plătesc efectiv până la finalul acestui an, trebuie să plătească impozitul aferent, de 5%, până la 25 ianuarie din anul următor distribuirii – 2022 în exemplul nostru. Această nouă regulă este conformă cu modificările recente din Codul fiscal, prin OG nr. 8/2021 şi se aplică inclusiv pentru dividende interimare distribuite în cursul exercițiului financiar, dar a căror plată nu s-a realizat până la finele exercițiului financiar respectiv.

Modificările aduse de OG nr. 8/2021, privind regula de plată a impozitului până la 25 ianuarie a anului următor distribuirii se aplică atât pentru dividende anuale, cât şi pentru dividende interimare neachitate în anul distribuirii.

Noi amenzi pentru neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în termen

Prin OUG nr. 13/2021 au fost stabilite şi noi amenzi care se aplică în cazul în care entitatea economică nu întocmește, nu semnează şi nu depune la termen situațiile financiare interimare, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor:

 • dacă operatorii economici nu întocmesc şi nu semnează situațiile financiare interimare, amenda este de la 2.000 la 3.000 de lei;

 • dacă entitățile economice nu depun în termenul legal situațiile financiare interimare, amenda este după cum urmează:

 • între 300 și 1.000 de lei: întârziere între o zi și 15 zile lucrătoare;

 • între 1.000 și 3.000 de lei: întârziere între 16 și 30 de zile lucrătoare;

 • între 1.500 și 4.500 de lei: întârziere mai mare de 30 de zile lucrătoare;

 • omiterea depunerii situațiilor financiare interimare: între 2.000 și 5.000 de lei.

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3.067/2018, trebuie să se facă inventarierea patrimoniului, înainte de distribuirea dividendelor din profitul trimestrelor 1-3 din 2021. Ulterior se vor pregăti situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2021, urmând să se raporteze la Minister în 30 de zile de la aprobare.

Avantajele repartizării trimestriale a dividendelor:

 • taxele care trebuiau plătite pentru contractele individuale de muncă se vor diminua considerabil, dat fiind că asociaţii/acţionarii cu statut de angajat în propria firmă vor putea renunţa la această calitate, întrucât vor obţine venituri din dividendele trimestriale;

 • antreprenorii vor putea beneficia mai rapid de câştigurile muncii prestate, în acest fel eliminându-se nemulţumirea generată de imposibilitatea de a scoate bani din firmă decât după întocmirea situaţiei financiare a firmei;

 • impozitele pentru veniturile din dividende sunt mai mici decât cele pentru salarii;

 • aşa cum PFA-urile au avantajul accesului nerestricţionat la venitul net realizat, regimul microintreprinderilor devine mai atractiv prin prisma faptului că se pot scoate bani din firmă mai des şi mai rapid.

Dezavantajele repartizării trimestriale a dividendelor:

 • creşterea costurilor aferente salariilor angajaţilor din departamentul de contabilitate intern (în situaţia în care există un astfel de departament în societatea respectivă);

 • creşterea volumului de muncă pentru contabili şi implicit creşterea costurilor serviciilor de contabilitate externalizate;

 • posibilă afectare a cash-flow-lui firmei, în cazul în care nu s-a efectuat o analiză a fluxului de trezorerie în prealabil.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.