certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală este unul dintre cele mai importante documente necesare în diferite situații, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Din acest articol se pot afla informații utile despre acest act: ce este certificatul fiscal, cine îl eliberează, cine și în ce situații îl poate solicita, care sunt modalitățile de solicitare și obținere a sa, care este termenul în care se poate primi, dar și care este valabilitatea documentului.

Ce este certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală este un document doveditor al modului de îndeplinire a obligațiilor de plată – taxe, impozite, contribuții, dar și al altor venituri care sunt datorate de un contribuabil, persoană fizică sau juridică. Se eliberează în două exemplare: unul pentru solicitant, și unul se arhivează de către organul fiscal care îl emite.

Ce instituție eliberează certificate de atestare fiscală

Acest document se eliberează la cerere de către Administrația Finanțelor Publice în evidența căreia este înregistrat un contribuabil. Din momentul în care cererea a fost înaintată către această instituție, durează aproximativ trei zile până la primirea certificatului.

Certificatul este emis pe baza datelor care sunt cuprinse în evidența creanțelor fiscale. El arată care sunt obligațiile de plată care au rămas restante în ultima zi a lunii anterioare celei în care este depusă cererea de eliberare.

Cine poate solicita un certificat de atestare fiscală

Un certificat de atestare fiscală se poate elibera la cererea următorilor:

 • contribuabilul;

 • instituții sau autorități publice;

 • deținători de titluri de participare la o societate;

 • notarul public pentru o persoană fizică, în situația în care se dezbate o succesiune;

 • o altă persoană fizică sau juridică, doar dacă un contribuabil și-a dat acordul, în scris, în această situație.

În ce situații este nevoie de un certificat de atestare fiscală

Documentul este necesar în următoarele cazuri:

 • în cazul vânzării de bunuri: Acest certificat este necesar în situația în care se dorește vânzarea unor bunuri aflate în proprietate personală (mașină, clădire, teren etc.). Rolul acestuia este de a demonstra că proprietarul bunurilor respective a achitat la zi, către administrația publică locală, toate obligațiile fiscale. Dacă de exemplu, un contract de vânzare-cumpărare a fost întocmit fără să se prezinte certificatul de atestare fiscală, acesta este nul de drept. Regulile nu se aplică și în cazul procedurii de executare silită, al insolvenței sau al procedurilor de lichidare;

 • în cazul unei inspecții fiscale: este nevoie de un astfel de document și în cazul în care se realizează o inspecție fiscală, în care se solicită eliberarea acestuia cu scopul radierii din registrele de înregistrare. În acest caz, certificatul va fi eliberat în termen de 5 zile lucrătoare de la data deciziei de impunere sau a celei de nemodificare a bazei de impozitare.

Organul fiscal are obligația de a elibera certificatul pentru persoane juridice în următoarele cazuri: atunci când contribuabilii persoane juridice solicită acest lucru sau când aceștia își schimbă domiciliul fiscal. Pentru a elibera documentul, organul fiscal consultă dosarul fiscal al contribuabilului și fișa pentru evidența analitică pe plătitori a acestuia.

Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală

Sunt trei moduri puse la dispoziție de autoritățile din România pentru contribuabili, în vederea depunerii cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală:

 • depunerea fizică la registratură: aceasta este metoda clasică prin care se poate obține acest document. Este nevoie ca solicitantul să meargă la Administrația Finanțelor Publice de sector (în cazul Bucureștiului) sau municipală (pentru restul localităților din țară);

 • trimiterea online, prin serviciul Spațiu privat virtual: din 2017, cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală se poate depune și online, iar documentul este eliberat tot în această formă (online). Cei care iau în calcul această metodă trebuie să știe că au la dispoziție trei căi: prin Spațiul Privat Virtual, prin sistemul informatic de pe site-ul ANAF sau prin sistemul informatic PatrimVen. Persoanele fizice trebuie să se înregistreze în sistemul ANAF înainte de a completa respectivele câmpuri pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală. Se vor completa date ca: nume, prenume, serie și număr carte de identitate, CNP etc. Persoanele juridice au acces în sistem prin certificatele digitale calificate;

 • trimiterea prin poștă, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Acte necesare, în cazul persoanelor fizice

Persoanele fizice care doresc un certificat de atestare fiscală trebuie să depună următoarele documente:

 • cererea de atestare fiscală privind taxele locale, impozitele și alte venituri care se datorează bugetului local;

 • fotocopie după act de identitate proprietar;

 • împuternicire – original sau copie legalizată;

 • carte de identitate, buletin de identitate, NIF, CUI împuternicit – original și copie.

Persoanele fizice care depun toate aceste documente trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate în original.

Dacă se solicită certificat de atestare fiscală pentru dezbaterea succesiunii, se vor prezenta următoarele documente:

 • act de deces persoană pentru care se dezbate succesiunea (copie);

 • acte doveditoare din care reiese calitatea persoanei fizice pentru obținerea certificatului de atestare fiscală (certificat de naștere – copie, certificat de căsătorie – copie, act de identitate al persoanei care solicită certificatul – copie după: carte de identitate, buletin de identitate, NIF, CUI; sentință de divorț – copie, certificat de moștenitor/legatar, adresa notariat prin care este solicitat certificatul și împuternicire – original sau copie legalizată.

Acte necesare, în cazul persoanelor juridice

Pentru o firmă, certificatul fiscal se obține prin depunerea următoarelor documente:

 • cerere tip, care va fi completată trecându-se și numărul de telefon;

 • copie după CI sau BI al persoanei delegate precum și o împuternicire;

 • copie certificat de înregistrare fiscală;

 • acte doveditoare ale realității contabile – balanța de verificare, semnată și ștampilată;

 • dosar cu șină;

Cât durează până se eliberează certificatul de atestare fiscală?

În general, certificatul de atestare fiscală se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a fost depusă cererea de eliberare.

Contribuabilii care sunt supuși unei inspecții fiscale și care solicită eliberarea acestui document cu scopul radierii din registrele în care a fost înregistrat trebuie să știe că termenul de eliberare este în acest caz de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost emisă decizia de impunere sau cea de nemodificare a bazei de impozitare, după caz.

În funcție de instituția emitentă, certificatul de atestare fiscală se poate elibera și în regim de urgență, în cursul zilei în care cererea a fost depusă și înregistrată. În cazul contribuabililor care au sedii secundare ce sunt înregistrate la alte organe fiscale, cererile se vor soluționa în maxim 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării.

Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se va întocmi în 2 exemplare: unul pentru contribuabil sau pentru persoana împuternicită de acesta, iar al doilea exemplar original se va păstra de către organul fiscal emitent şi se va arhiva la dosarul fiscal al respectivului contribuabil.

Cât este valabil un certificat de atestare fiscală

Certificatele eliberate pentru persoanele fizice au o valabilitate de 90 de zile, iar în cazul persoanelor juridice, certificatele de atestare fiscală sunt valabile 30 de zile de la data eliberării. În perioada de valabilitate, contribuabilii pot folosi certificatul ori de câte ori este necesar, în condițiile legii, prin copii legalizate.

Modele de cerere pentru eliberarea certificatului fiscal

Pentru persoane fizice:

certificatul de atestare fiscală

Pentru persoane juridice:

certificatul de atestare fiscală

Model de certificat de atestare fiscală, disponibil pe site-ul anaf.ro

certificatul de atestare fiscală

certificatul de atestare fiscală

Concluzie

Certificatul de atestare fiscală se eliberează la cerere, de către Administrația Finanțelor Publice de care aparține contribuabilul. Durata eliberării variază de la 3 zile, la 5 zile, în cazul contribuabililor care sunt supuși unei inspecții fiscale.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.