colectare a TVA plătită în plus

Acei contribuabili care au folosit regimurile speciale de TVA în cazul comerțului online și care au achitat bani în plus îi pot recupera depunând o cerere de modificare a TVA cu diminuare de sumă.

A fost publicat Ordinul nr. 10/2022 pentru aprobarea procedurilor de colectare a creanțelor bugetare TVA pe care anumiți contribuabili o datorează, adică acei contribuabili care pun în aplicare regimurile speciale care sunt prevăzute de art. 314, 315 și 3152 – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Care este procedura în cazul în care România este stat membru de înregistrare

Pentru a restitui sumele reprezentând TVA care a fost plătită în plus de acei contribuabili care utilizează regimurile speciale se va urma această procedură:

Dacă un contribuabil depune o declarație de modificare TVA cu diminuare de sumă la Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, subordonată Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, înainte de a vira sumele care se cuvin statului, organul fiscal restituie TVA care a fost plătită în plus și care rezultă rectificării, la cererea contribuabilului, așa cum este prevăzut în art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu toate modificările și completările.

Pașii care vor fi urmați:

 1. cererea poate fi depusă și în mediul virtual, consultând informațiile de la acest link. Un model de cerere de restituire a TVA plătite în plus de acei contribuabili vizați, care utilizează regimuri speciale și de acordare a dobânzii este prezentat în Anexa 4 la ordinul amintit;

 2. pentru a constata compensarea TVA care au fost achitate în plus cu anumite obligații fiscale pe care contribuabilul le datorează, organul fiscal competent solicită celui care administrează obligațiile fiscale datorate de contribuabil o comunicare a situației obligațiilor fiscale pe care contribuabilul le-a înregistrat și care pot face obiectul compensării;

 3. organul care administrează obligațiile fiscale ale contribuabilului va transmite informațiile necesare în termen de maximum 10 zile de la data la care acestea au fost solicitate;

 4. în termen de maximum 5 zile de la data primirii acestor informații, organul fiscal competent cere efectuarea conversiei către banca la care a fost deschis contul special, în euro, a acelor sume care reprezintă TVA achitată suplimentar, în limita obligațiilor bugetare sau fiscale ce pot fi compensate. Compensarea se realizează de către organul fiscal competent, în funcție de data exigibilității, în acest sens instituția întocmind un referat la care va atașa ordinul de schimb valutar și pe cel de plată cu scopul de a se face transferul sumelor în contul de venituri de la bugetul de stat alin. (3);

 5. Contul în care se face transferul este 20.A.10.02.05 – „Restituiri de TVA pentru contribuabilii care aplică regimurile speciale, cu privire la serviciile și vânzările la distanță”;

 6. În maximum 5 zile de la creditarea contului menționat, organul fiscal competent întocmește o Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale, în acest scop folosind formularul care este prevăzut de Ordinul preș. ANAF, NR. 63/2017. Această decizie se va întocmi în 4 exemplare, care vor fi păstrate la: Trezorerie (1 exemplar), organul fiscal competent (1 exemplar), organul fiscal central ce administrează obligațiile fiscale ale contribuabilului (1 exemplar) și la contribuabil (1 exemplar);

 7. Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București întocmește ordine de plată indicând conturile bugetare aferente, iar la „data debitării” va fi trecută data stingerii prin compensare. După ce transferul va fi efectuat, Activitatea de Trezorerie restituie organului fiscal competent 3 exemplare din Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale: unul pentru contribuabil, unul se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar al treilea va fi transmis către organul fiscal unde se înregistrează obligațiile fiscale stinse prin compensare;

 8. Sumele reprezentând TVA plătită în plus care au rămas după ce a fost efectuată compensarea, se vor restitui contribuabilului, în euro, din contul special ce a fost deschis la banca comercială. Pentru aceasta, organul fiscal competent trebuie să întocmească următoarele documente:

 • Referat de restituire TVA achitate în plus;

 • Decizie de restituire a TVA;

 • Ordin de plată prin care se transferă suma de restituit.

 1. dacă organul fiscal competent constată că nu au fost îndeplinite condițiile pentru a fi restituite sumele solicitate de un contribuabil, va întocmi un referat în care va menționa motivele pe care s-a întemeiat respingerea cererii, împreună cu Decizia aferentă;

 2. dacă un contribuabil depune declarația de modificare a TVA cu diminuarea sumei, după ce sunt efectuate viramentele de sume care se cuvine fiecărui stat membru de consum, se restituie suma care a fost plătită în plus către statele membre de consum direct respectivului contribuabil solicitant.

Care este procedura în cazul în care România este stat membru de consum

Dacă un contribuabil modifică declarația specială de TVA diminuând suma, după ce statul membru de înregistrare virează sumele către România, ca stat membru de consum, la cererea respectivului contribuabil, organul fiscal competent restituie suma aferentă TVA plătită în plus în contul special deschis la o bancă comercială, în euro. Modelul acestei cereri este disponibil în Anexa 4 la ordin.

Aceste prevederi se aplică și în situația sumelor încasate în plus pe lângă cea înscrisă în declarația specială de TVA, în contul care a fost special deschis la o bancă comercială, în euro, și care sunt datorate României ca stat membru de consum. Restituirea se efectuează în euro, de către organul fiscal competent.

Contribuabilul care solicită restituirea acestor sume este audiat

După ce referatul a fost aprobat, organul fiscal competent trece la audierea contribuabilului care solicită să i se restituie sumele ce rezultă din utilizarea regimurilor speciale de TVA. În acest scop, organul va transmite o notificare de solicitare a prezentării unui punct de vedere în privința motivelor de respingere care au fost constatate.

Audierea va avea loc înainte de emiterea și de comunicarea deciziei de respingere a cererii. În respectiva notificare, organul fiscal indică și un termen pentru această audiere – în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării. Prin motive justificate, termenul poate fi prelungit, cu acordul conducătorului organului fiscal.

După ce punctul de vedere a fost analizat, autoritatea fiscală emite o Decizie de respingere a cererii de restituire a TVA plătită în plus de contribuabilii ce folosesc regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente – modelul acestei decizii se află în anexa nr. 6 la respectivul ordin.

În concluzie, pentru a recupera banii care provin din utilizarea regimurilor speciale de TVA aplicabile comerțului online, contribuabilii care au plătit sume în plus trebuie să depună o cerere de modificare a TVA cu diminuare de sumă la ANAF, atât fizic, cât și online.

Vrei să rămâi informat?

Înscrie-te la newsletter pentru a primi știri noi, doar o dată pe săptămână, direct pe email.

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.